Kongernes Nordsjælland

 

Grønnessegaard Gods er en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland som blev indviet i 2018, og er resultatet af mange års arbejde henimod en bedre sikring af natur og kulturhistoriske områder.

* Nationalparken er 26.250 hektar og er Danmarks næststørste nationalpark efter Nationalpark Vadehavet – Wadden Sea National Park der dækker 146.000 hektar.

* Nationalparken rummer både statslige, kommunale og private jordarealer. Over halvdelen af nationalparken er særligt beskyttede områder under Natura 2000, men den indeholder også store historiske pejlemærker som f.eks. parforcejagtsystem, Kronborg Slot, Helsingør og Esrum Kloster & Møllegård.

* Udviklingen af nationalparken vil strække sig mange år frem. Visionen er blandt andet at udvikle parkens natur- landskabs- og kulturhistoriske værdier ved at fremme levevilkår for truede dyr og mangfoldigheden i naturen, skabe stærk markedsføring på regionale produkter, forbedre friluftsmuligheder og turisme samt formidle 10.000 års historie, jordbrug, skovbrug og jagt.

* Mange naturtyper er repræsenteret. Ud over kerneområderne omkring Arresø, Esrum Sø og Gribskov findes der alt fra større klitarealer ved Tisvilde Hegn, vidtstrakte strandenge og kalkoverdrev ved Roskilde Fjord over de tørre, næringsfattige, lysåbne naturtyper på Melby Overdrev og Rusland-området til småskalalandskabet vest for Esrum Sø med mange små skovbiotoper og søer.

Se mere på www.visitnordsjælland.dk og på www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk